Pálenie ovocných destilátov je tradičnou metódou spracovávania ovocia. V našej pestovateľskej pálenici si môžete dať vypáliť kvalitný ovocný destilát priamo z Vášho ovocia. Mitická pálenica je vybavená najmodernejšou technológiou, založená na modernom spôsobe vedenia destilácie s využitím najnovších poznatkov v procese pálenia. Naše zariadenie pálenice je najvyššej kvality a spĺňa najprísnejšie podmienky EÚ. Hlavný proces prebieha v medennej troj-stupňovej destilačnej kolóne s deflegmátorom s obsahom 300 l. Celý systém umožňuje aktívne riadiť liehovosť, ovplyvňovať chuťové a aromatické vlastnosti destilátov. Celá technológia je ovládaná odbornou obsluhou, ale i automaticky, čo zamedzuje akýmkoľvek komplikáciám. Kotol je vyhrievaný zemným plynom, pretože iba takto je možné dosiahnuť regulovanú destiláciu. Doprava kvasov z kvasných nádob je zabezpečená pomocou vývevy. Každý kvas je destilovaný samostatne, aby ste mali len svoj vlastný ovocný destilát. Minimálne množstvo na vypálenie je 150 l kvasu. Cena za výrobu z dodaného kvasu je stanovená od 4,40 € za liter 50 % destilátu. (Uvedená cena pozostáva zo spotrebnej dane z liehu vo výške 2,70 € a ceny za službu od 1,70 €, ktorá zahŕňa použitie výrobnej technológie, energie /plyn, elektrina/, vodu, vývoz výpalkov, práca obsluhy a ostatné režijné náklady).

Samozrejmosťou v našej pálenici je dodržiavanie hygienických zásad. Po každej destilácii je destilačný kotol, ako aj predlohová nádrž je vyčistená tlakom vody. V pravidelných cykloch a v prípade potreby je premývaná tlakom vody i celá destilačná kolóna.
Pretože destilácia je pre pestovateľa malým sviatkom, dôstojným zavŕšením pestovateľského roka všetko prebieha v čistom prostredí a umožňujeme našim zákazníkom spríjemniť si čakanie počas destilácie v príjemnom prostredí a atmosfére.

Pre výrobu najkvalitnejších destilátov je naša pálenica vybavená profesionálnym zariadením na oddelovanie kôstiek z ovocných kvasov pred destiláciou. Ak sú kôstky počas destilácie rozdrvené alebo inak poškodené uvolní sa z nich heteroglykosid amygdalin, ktorého enzymatickým rozložením vzniká jedovatý kyanovodík a benzaldehyd. Kyselina kyanovodíková je pri destilácii alebo pôsobením svetla pri skladovaní destilátu premenená na etylkarbamát, ktorý má karcinogénne účinky a preto je zaradený do rovnakej skupiny nebezpečných látok pre ľudí ako aj akrylamid, polychlórované bifenyly, výfukové plyny dieselových motorov, anabolické steroidy a ortuť. Oddelením kyseliny kyanovodíkovej počas destilácie sa dá obsah etylkarbamátu veľmi efektívne redukovať: kyselina kyanovodíková reaguje s medenou plochou destilačnej kolóny na ťažko prchavé zlúčeniny medi, ktoré už nemôžu byť vydestilované. Destilát je potrebné pri skladovaní chrániť pred svetlom. Kôstky, ktoré sú však nerozdrvené a nachádzajú sa v kvase, nepredstavujú žiadne také nebezpečenstvo, naopak dodávajú dostatočnú arómu destilátu. Mnohými zákazníkmi požadovanú jemnú horkomandľovú arómu v destiláte dokážeme vyrobiť pridaním vhodného množstva oddelených kôstiek do kotla počas destilácie, tak aby sa zamedzilo ich rozdrveniu, použitím závesného nerezového košíka na kôstky.

VÝHODY PESTOVATEĽSKÉHO PÁLENIA V MITICKEJ PÁLENICI:

 

RADI VÁM POSKYTNEME:

Príprava ovocného kvasu nie je náročná, ale vyžaduje si starostlivosť a dodržanie správnych zásad. Výsledný efekt ale určite stojí za tú námahu. Ponúknite svojím priateľom a známym Vašu kvalitnú slivovicu, hruškovicu, marhuľovicu, čerešňovicu či jablkovicu...

Vaše objednávky na destiláciu prijímame na tel. čísle 0905 475 591

 

AKO VYPÁLIŤ VYNIKAJÚCU PÁLENKU:

Zakladanie ovocných kvasov:

Akosť kvasu zásadne rozhoduje o tom, koľko a aký kvalitný destilát bude. Zo zlého kvasu napálime destilátu nielen málo, ale aj kvalita bude i napriek najlepšiemu úsiliu pri destilácii vždy horšia až podradná. Povedané inak, z nekvalitného kvasu nie je možné ani najmodernejším destilačným zariadením urobiť dobrý akostný destilát.

Ovocie a jeho príprava

K založeniu kvasu použijeme ovocie dozreté až prezreté, to práve obsahuje najviac cukru a aromatických látok. Dôležité je, aby ovocie bolo čisté a zdravé bez hniloby a plesní, inak nie je zaručená čistota kvasného procesu, čím vznikajú splodiny spôsobujúce nielen nižšiu výťažnosť destilátu ale sú príčinou i výroby nekvalitnej pálenky podradnej chuti. Samozrejmosťou je, že ovocie nesmie byť zmiešané s trávou, vetvičkami, či listami a je tiež žiaduce ovocie odstopkovať, najmä to čo má málo dužiny (napr. čerešne).

Nádoby na kvas

V súčasnosti sa na kvasenie ovocia najviac používajú sudy z plastov určených na potravinárske účely. Ideálne je, aby sudy boli opatrené hermeticky uzatvárateľným vekom. Najdokonalejšie a bezstarostné kvasenie prebieha s kvasnou zátkou, zabudovanou do veka nádoby. Do veka navŕtame otvor, do ktorého vsunieme kvasnú zátku naplnenú vodou, veko je možné nahradiť hrubšou fóliou, ktorú je vhodné prilepiť lepiacou páskou. Kvasnú zátku je možné nahradiť gumenou hadičkou, ktorej druhý koniec ponoríme do pohára s vodou. V priebehu kvasenia premieňajú prítomné kvasinky cukor na alkohol a oxid uhličitý, ktorý poskytuje kvasu prirodzenú ochranu. Vznikajúci oxid uhličitý vytlačí z priestoru kyslík a tým odoberie všetkým nežiaducim organizmom ich „elixír života“.

Kvas v netesnom sude sa po dlhšej dobe môže skaziť, keď vniknutý vzduch postupne nahradí oxid uhličitý. Spolu so vzduchom vnikajú dovnútra octové baktérie a pliesne a „ožijú“ mikróby nachádzajúce sa na povrchu kvasu (v deke) a kvas sa začne kaziť.

V žiadnom prípade nie je možné na založenia ovocného kvasu použiť oceľové sudy a to aj v prípade, že boli povrchovo upravené, či obsahujú igelitové vrecia, ktoré sa manipuláciou môžu pretrhnúť. Kvasné sudy je potrebné udržiavať v čistote a hneď po vyprázdnení ich vyčistíme a umyjeme.

Podrvenie ovocia a plnenie kvasných nádob

Kvasný proces prebieha ideálne v riedkom stave – rozdrvením ovocia dosiahneme uvoľnenie potrebnej šťavy, rozmiestnenie cukru a rýchlejšie rozmnoženie kvasiniek. Ideálne je plniť kvasné nádoby naraz. Postupným doplňovaním ovocia do nádob rastie riziko hnitia a plesnenia kvasu, čím sa kvas znehodnocuje. Pri postupnom plnení ovocia do sudu, po každom nasypaní ovocie dobre pomiešame, potom vždy sud uzavrieme vekom či obviažeme PE fóliou, tak ako je uvedené vyššie.

Liehové kvasenie (fermentácia)

Vhodné je použiť kvasinky. Kvasinky zabezpečujú rýchly štart a spoľahlivý priebeh kvasenia, a zároveň potlačujú rozvoj divokých kvasiniek a baktérií. Pripravený zákvas z kvasiniek dáme do nádoby a doplníme ovocím maximálne do 4/5 objemu. Nádobám s kvasom musíme zabezpečiť priaznivé podmienky, ktoré zabezpečia stabilitu premeny cukrov prostredníctvom kvasiniek. Pri nízkych teplotách sa kvasinky pomaly rozmnožujú, či sa kvasný proces úplne zastaví a pri vysokých teplotách hrozí riziko zoctovatenia kvasu. Ideálna je stála teplota a medzi 16-20 °C, čím dosiahneme destilát aromatickejší a chuťovo jemnejší. Pri nepriaznivých podmienkach neprebieha čisté kvasenie a tvorí sa malé množstvo etanolu, ktorý môže byť rýchlo oxidovaný octovými baktériami. Takto dostávame podradný destilát s nepríjemným zápachom. Po dokvasení je potrebné ihneď destilovať, pretože dlhým státím rastie strata obsahu alkoholu a nebezpečenstvo zoctovania kvasu.

Destilácia:

Destilácia je difúzny proces, ktorý sa využíva na delenie kvapalných zmesí na základe rozdielnych bodov varu látok, z ktorých sa zmes skladá. Destilát možno z kvalitatívneho hľadiska rozdeliť na tri časti: úkvap (tzv. vyskoček), jadro a dokvap (tzv. kyselka). Destiláciou je preto potrebné detailne oddeliť tieto hlavné frakcie. Kvalita destilátu závisí od spôsobu vedenia destilácie. Pomalou destiláciou dosiahneme kvalitnejšie jadro a väčšiu výťažnosť. Destilácia musí prebiehať v medených kotloch, najvhodnejšie je, aby celý destilačný proces prebiehal v medenej rektifikačnej kolóne, pretože katalytickým pôsobením medi v reakciách vznikajú nové zlúčeniny dôležité pre akosť destilátu, zároveň je preukázaný vplyv medi na odstraňovanie niektorých látok, ktoré kontaminujú destilát (napr. kyanovodík, etylkarbamát).

Zásahy destilatéra v priebehu destilácie sa dá zjednodušiť a zefektívniť týmito opatreniami:

KONTAKT: